Партньори

Овергаз
CrediTour
ePAY.bg
КредитЦентър
CreditLand
Web Broker

 

Овергаз Капитал търси Фирми – партньори в цялата страна

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ФИРМИ-ПАРТНЬОРИ

1. Фирмите, които желаят да си сътрудничат с Овергаз Капитал във връзка с предлагане на кредитните ни продукти изпращат по електронната поща на capital@overgas.bg следните документи:
 • Попълнено Заявление за сътрудничество (по образец)
 • Копие от платежно нареждане за внесена такса за разглеждане на Заявление за сътрудничество в размер на 96 лв. с вкл. ДДС по сметка на Овергаз Капитал АД
  IBAN: BG40STSA93000013409232 при Банка ДСК,
  Банков код (BIC) – STSABGSF
 • Годишен финансов отчет за последната отчетна година.
2. Фирми-партньори могат да бъдат юридически лица, които отговарят на следните условия:
 • Не са в процес на ликвидация и нямат образувано производство за обявяване в несъстоятелност;
 • Нямат съдебни дела, които се водят към настоящия момент срещу тях;
 • Представляващите дружеството имат кредитен рейтинг, отговарящ на изискванията на Овергаз Капитал;
 • Дружеството има кредитен рейтинг, отговарящ на изискванията на Овергаз Капитал.
3. След предоставяне на документите за сътрудничество, Заявителят трябва да получи одобрение от Овергаз Капитал.
Всички фирми, подали документи за сътрудничество се уведомяват в писмен вид по електронната поща относно становището на Овергаз Капитал в седем дневен срок от получаване на всички документи. На фирмите, одобрени за партньори се изпраща по електронната поща Договор за сътрудничество с приложения.
4. Подписването на договора от двете страни се извършва в офиса на Овергаз Капитал.
Договорът е едногодишен и се продължава с анекс.
5. При наличие на подписан договор за сътрудничество
Провежда се обучение на служителите, които ще предлагат кредити от Овергаз Капитал. Фирмата партньор получава в електронен вид работните материали и документи на Овергаз Капитал за предлагане на кредити.
6. Такси
Такса за разглеждане на Заявление за сътрудничество – 96 лв. (с вкл. ДДС).