Нов, по-нисък референтен лихвен процент в сила от 1.07.2018 г.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с решението на Управителния съвет на Българска народна банка (БНБ) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и Съвета, считано от 01.07.2018 г. БНБ да преустанови изчисляването и публикуването на справочните индекси СОФИБИД и СОФИБОР, Ви уведомяваме, че Овергаз Капитал прие решение справочният индекс 6М СОФИБОР (референтният лихвен процент,РЛП), използван до момента от Овергаз Капитал като основа за изчисляване на променливия лихвен процент, приложим към договори за кредити в лева /BGN/) да бъде заменен от 6М EURIBOR, считано от 01.07.2018 г. С новата Методика за РЛП можете да се запознаете тук.

Индексът EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) e лихвеният процент, при който се предоставят междубанкови срочни депозити в евро от една първокласна банка на друга в рамките на Еврозоната. 6М EURIBOR “шестмесечен ЕURIBOR” означава годишният лихвен процент за предоставяне на депозити със срок шест месеца, както е публикуван на интернет страницата на Европейската банкова федерация – http://www.euribor-ebf.eu/ в 11.00 часа българско време два работни дни преди 15 януари или 15 юли. Форматът на 6М EURIBOR е с три знака след десетичната запетая.

Овергаз Капитал уведомява своите настоящи клиенти, че са предприети необходимите технически и организационни мерки за изпълнение на законовите изисквания, така че към момента на въвеждането на новия лихвен процент по сключените до 30.06.2018 г. договори за кредити в лева /BGN/ да не бъде по-висок от размера на лихвения процент преди този момент.

Учтиво уведомяваме всички свои настоящи клиенти, които не са съгласни с настъпилите промени, че при изявено желание от тяхна страна биха могли в 2-месечен срок, считано от 01.07.2018 г., да погасят задълженията си по активните кредити без начисляването на такса „Предсрочно погасяване“.