Запазване на размера на 6М Euribor за договори, сключени до 31.12.2022 г.

В интерес на клиентите си по вече сключени до 31.12.2022 г. договори за потребителски кредит, при преизчисляването на кредитите за предстоящия шестмесечен период на актуализация на РЛП, до 15 януари 2024 г. „Овергаз Капитал“ АД ще използва стойност на референтния лихвен процент, която е по-ниска от действителното увеличение, като се запазва размерът на индекса (6M Euribor в размер на 0.363), приложим по всеки конкретен договор за кредит към този момент.