Запазване на размера на ОЛП за договори, сключени след 01.01.2023 г. за срок до 31.12.2023 г.

При преизчисляването на кредити в лева и евро за предстоящия шестмесечен период на актуализация на референтния лихвен процент (ОЛП) за периода до 01 януари 2024 г. по вече сключени до 30.06.2023 г. договори за потребителски кредит, „Овергаз Капитал“ АД ще използва стойност на референтния лихвен процент, която е по-ниска от действителното увеличение, като се запази размерът на индекса (ОЛП), приложим по всеки конкретен договор за кредит към този момент (1,42%), изчислен към 01.01.2023 г.

За всички бъдещи договори за потребителски кредит, подлежащи на сключване до 31.12.2023 г. включително, „Овергаз Капитал“ АД ще използва стойност на референтния лихвен процент (ОЛП), която е по-ниска от действителното увеличение, като считано от 01.07.2023 г. прилаганата стойност на ОЛП при изчисляването на променлив годишен лихвен процент е 1.42%.