Видна политическа личност

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), видна политическа личност (ВПЛ) в Република България, в друга държава членка или в трета държава, или в международни организации е:
държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър или помощник-министър; член на парламента или на други законодателни органи; член на конституционен съд, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; член на Сметна палата; член на управителни органи на централна банка; посланик и управляващ дипломатически мисии; висш офицер от въоръжени сили; член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кмет и заместник-кмет на община, кмет и заместник-кмет на район и председател на общински съвет; член на управителните органи на политически партии; ръководител и заместник-ръководител на международни организации, член на управителни или надзорни органи в международни организации или лице, изпълняващо еквивалентна функция в такива организации; свързано лице с ВПЛ е: съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен (деца) и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен (родители) и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен (братя и сестри) и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; всяко физическо лице, за което се знае, че е действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание съвместно с лицето попадащо по-горе или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с това лице; лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, създадено в полза на лицето, попадащо по-горе.